WELCOME TO KARNATAKA STATE POLICE RECRUITMENT-2017

Current Notification

CLICK HERE TO GO TO KSP RECRUITMENT- 2016 CLICK HERE TO GO TO KSP RECRUITMENT- 2018 ONLINE CASTE, INCOME & RESIDENCE CERTIFICATE PRESS NOTE
Note
§ºÀ¼ÀµÀÄÖ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥Éưøï, (£ÉêÀÄPÁw), ¸ÀºÁAiÀĪÁt ºÁUÀÆ PÀZÉÃj zÀÆgÀªÁuÉUÀ½UÉ ««zsÀ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ §UÉÎ ¸Àà¶ÖÃPÀgÀtPÁÌV PÀgÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, CzÀgÀ°è PÉ®ªÀÅ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ GzÀÞlvÀ£À¢AzÀ ºÁUÀÆ KgÀÄzsÀé¤AiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ JZÀÑjPÉ PÉÆqÀĪÀÅzÉãÀAzÀgÉ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ªÀiÁqÀ£ÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß gÉPÁqïð ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄwÛzÀÄÝ, £ÉêÀÄPÁw «µÀAiÀĪÁV K£ÁzÀgÀÆ ¸Àà¶ÖÃPÀgÀt ¨ÉÃQzÀÝ°è CxÀªÁ vÀªÀÄä CºÀªÁ®£ÀÄß ºÉüÀ¨ÉÃPÁzÀ°è ¸À«£ÀAiÀĪÁV «ZÁj¸À§ºÀÄzÉAzÀÄ w½AiÀÄ ¥Àr¸À¯ÁVzÉ. .
SL.No Name of the Post Total Number of the Post Eligible to Apply Online Registration Status (to Know More )
From To
01 APPLICATION FOR THE POST OF SPECIAL RESERVICE POLICE CONSTABLE(KSRP) (MEN)-2017 849 HK & NHK 27-Nov-2017 18-Dec-2017 Click Here To Apply
02 APPLICATION FOR THE POST OF POLICE CONSTABLE (MEN & WOMEN)(KSISF)– 2017 395 NHK 27-Nov-2017 18-Dec-2017 Click Here To Apply
03 APPLICATION FOR THE POST OF ARMED POLICE CONSTABLE (CAR/DAR)-2017 450 HK 16-Aug-2017 30-Aug-2017 Click Here To Apply
04 APPLICATION FOR THE POST OF ARMED POLICE CONSTABLE (CAR/DAR)-2017 1588 HK & NHK 16-Aug-2017 30-Aug-2017 Click Here To Apply
05 APPLICATION FOR THE POST OF ARMED RESERVE SUB-INSPECTOR OF POLICE (CAR/DAR)(MEN) - 2017 38 HK & NHK 10-Aug-2017 28-Aug-2017 Click Here To Apply
06 APPLICATION FOR THE POST OF KARNATAKA STATE INDUSTRIAL SECURITY FORCE (KSISF) SUB-INSPECTOR (MEN & WOMEN) & SPECIAL RESERVE SUB-INSPECTOR (KSRP) (MEN) – 2017 17+28 HK & NHK 10-Aug-2017 28-Aug-2017 Click Here To Apply
07 APPLICATION FOR THE POST OF POLICE SUB-INSPECTOR (FPB) (MEN & WOMEN) -2017 05 HK & NHK 01-Aug-2017 16-Aug-2017 Click Here To Apply
08 APPLICATION FOR THE POST OF POLICE CONSTABLE (FPB) (MEN & WOMEN) -2017 06 HK & NHK 24-July-2017 14-Aug-2017 Click Here To Apply
09 APPLICATION FOR THE POST OF POLICE SUB-INSPECTOR (WIRELESS) (MEN& WOMEN) NHK -2017 09 NHK 06-July-2017 25-July-2017 Click Here To Apply
10 APPLICATION FOR THE POST OF DETECTIVE SUB-INSPECTOR (MEN & WOMEN)- 2017 12 HK & NHK 30-June-2017 16-July-2017 Click Here To Apply
11 APPLICATION FOR THE POST OF PSI(CIVIL) & PSI(INT)  (MEN & WOMEN) - 2017 184+43 HK & NHK 09-June-2017 06-July-2017 Click Here To Apply
12 APPLICATION FOR THE POST OF CIVIL POLICE CONSTABLE ( MEN & WOMEN) - 2017 1313 HK & NHK 05-June-2017 22-June-2017 Click Here To Apply
13 APPLICATION FOR THE POST OF CIVIL POLICE CONSTABLE ( MEN & WOMEN) - 2017 2626 NHK 27-May-2017 12-June-2017 Click Here To Apply