WELCOME TO KARNATAKA STATE POLICE RECRUITMENT-2017

Current Notification

NoteNote
CAwªÀÄ DAiÉÄÌ ¥ÀnÖ ¥ÀæPÀn¸À¯ÁzÀ 2017-18 £Éà ¸Á°£À ¸À¨ïE£ïì¥ÉPÀÖgï D¥sï ¥ÉÆ°Ã¸ï ºÀÄzÉÝUÀ¼À CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVzÀÄÝ, C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä CAPÀUÀ¼À£ÀÄß «ÃQë¸À§ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ. Click here
Proceedings for Announcement of PSI Marks for the year 2014-15, 2015-16 & 2016-17 Click here
CLICK HERE TO GO TO KSP RECRUITMENT- 2016 CLICK HERE TO GO TO KSP RECRUITMENT- 2018
ONLINE CASTE, INCOME & RESIDENCE CERTIFICATE PRESS NOTE
Note
§ºÀ¼ÀµÀÄÖ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥Éưøï, (£ÉêÀÄPÁw), ¸ÀºÁAiÀĪÁt ºÁUÀÆ PÀZÉÃj zÀÆgÀªÁuÉUÀ½UÉ ««zsÀ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ §UÉÎ ¸Àà¶ÖÃPÀgÀtPÁÌV PÀgÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, CzÀgÀ°è PÉ®ªÀÅ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ GzÀÞlvÀ£À¢AzÀ ºÁUÀÆ KgÀÄzsÀé¤AiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ JZÀÑjPÉ PÉÆqÀĪÀÅzÉãÀAzÀgÉ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ªÀiÁqÀ£ÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß gÉPÁqïð ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄwÛzÀÄÝ, £ÉêÀÄPÁw «µÀAiÀĪÁV K£ÁzÀgÀÆ ¸Àà¶ÖÃPÀgÀt ¨ÉÃQzÀÝ°è CxÀªÁ vÀªÀÄä CºÀªÁ®£ÀÄß ºÉüÀ¨ÉÃPÁzÀ°è ¸À«£ÀAiÀĪÁV «ZÁj¸À§ºÀÄzÉAzÀÄ w½AiÀÄ ¥Àr¸À¯ÁVzÉ. .
SL.No Name of the Post Total Number of the Post Eligible to Apply Online Registration Status (to Know More)
From To
01 APPLICATION FOR THE POST OF SPECIAL RESERVICE POLICE CONSTABLE(KSRP) (MEN)-2017 849 HK & NHK 27-Nov-2017 18-Dec-2017 Click Here To Know Status
02 APPLICATION FOR THE POST OF POLICE CONSTABLE (MEN & WOMEN)(KSISF)– 2017 395 NHK 27-Nov-2017 18-Dec-2017 Click Here To Know Status
03 APPLICATION FOR THE POST OF ARMED POLICE CONSTABLE (CAR/DAR)-2017 450 HK 16-Aug-2017 30-Aug-2017 Click Here To Know Status
04 APPLICATION FOR THE POST OF ARMED POLICE CONSTABLE (CAR/DAR)-2017 1588 HK & NHK 16-Aug-2017 30-Aug-2017 Click Here To Know Status
05 APPLICATION FOR THE POST OF ARMED RESERVE SUB-INSPECTOR OF POLICE (CAR/DAR)(MEN) - 2017 38 HK & NHK 10-Aug-2017 28-Aug-2017 Click Here To Know Status
06 APPLICATION FOR THE POST OF KARNATAKA STATE INDUSTRIAL SECURITY FORCE (KSISF) SUB-INSPECTOR (MEN & WOMEN) & SPECIAL RESERVE SUB-INSPECTOR (KSRP) (MEN) – 2017 17+28 HK & NHK 10-Aug-2017 28-Aug-2017 Click Here To Know Status
07 APPLICATION FOR THE POST OF POLICE SUB-INSPECTOR (FPB) (MEN & WOMEN) -2017 05 HK & NHK 01-Aug-2017 16-Aug-2017 Click Here To Know Status
08 APPLICATION FOR THE POST OF POLICE CONSTABLE (FPB) (MEN & WOMEN) -2017 06 HK & NHK 24-July-2017 14-Aug-2017 Click Here To Know Status
09 APPLICATION FOR THE POST OF POLICE SUB-INSPECTOR (WIRELESS) (MEN& WOMEN) NHK -2017 09 NHK 06-July-2017 25-July-2017 Click Here To Know Status
10 APPLICATION FOR THE POST OF DETECTIVE SUB-INSPECTOR (MEN & WOMEN)- 2017 12 HK & NHK 30-June-2017 16-July-2017 Click Here To Know Status
11 APPLICATION FOR THE POST OF PSI(CIVIL) & PSI(INT)  (MEN & WOMEN) - 2017 184+43 HK & NHK 09-June-2017 06-July-2017 Click Here To Know Status
12 APPLICATION FOR THE POST OF CIVIL POLICE CONSTABLE (MEN & WOMEN) - 2017 1313 HK & NHK 05-June-2017 22-June-2017 Click Here To Know Status
13 APPLICATION FOR THE POST OF CIVIL POLICE CONSTABLE (MEN & WOMEN) - 2017 2626 NHK 27-May-2017 12-June-2017 Click Here To Know Status